درمان دیسک با لیزر

2018-05-16

درمان دیسک با لیزر

درمان دیسک با لیزر دو روش جراحی و بدون جراحی صورت می پذیرد. مهم‌ترین روش های درمان‌ بدون جراحی دیسک کمر انجام فیزیوتراپی و ورزش است که در بسیاری از بیماران مبتلا به دیسک کمر، می تواند روش موثری باشد.   استفاده از روش جراحی برای درمان دیسک کمر، تنها زمانی ضرورت دارد که آسیب عصبی نشانه دار و در حال پیشرفت بوجود آمده باشد و بیمار به درمان های بدون جراحی دیسک کمر مثل درمان دیسک با لیزر درمانی برای دیسک کمر پاسخ خوبی ندهد.   این موارد شامل بی حس شدن بخشی از ران و یا ساق پا، کاهش توان ماهیچه ها و ضعیف شدن آن ها، کاهش و یا از بین رفتن کامل عکس العمل های عصبی است که در معاینه عصبی دیده شود.  

Laser Disc Treatment

یکی از روشهای درمانی دیسک کمر، ا