IFC

Interfrential Current Machine :

این دستگاه شباهت به دستگاه TENS در فیزیوتراپی داشته ولی عملکرد متفاوت و گسترده تری بر روی عضلات، درد اسپاسم، زانو درد، دردهای بین کتف و سیاتیک دارد.