گردن

گردن درد
گردن درد یک عارضه شایع است. اگر عضلات گردن به دلیل تمایل بیش از حد به کامپیوتر یا به دلیل قوز کردن

 

آرتروز گردن
آرتروز، به‌خصوص اسپوندیلوز و آرتریت روماتوئید (روماتیسم مفصلی) می‌توانند موجب احساس درد در گردن

 

دیسک گردن
دیسک گردن زمانی تشخیص داده می‌شود که هسته داخلی دیسک گردن فتق پیدا کند یا از دیسک بیرون بزند

 

صدا دادن گردن
صدای گردن نوعی صدای ترق و تروق یا شبیه کلیک کردن است که هنگام چرخاندن سر

 

خشکی و گرفتگی گردن
خشکی و گرفتگی گردن معمولاً با دشواری در حرکت دادن گردن، به ویژه در زمان چرخاندن سر به پهلو