نرمش گردن

سرو گردن را ابتدا صاف قرار دهید سپس سر را به سمت پایین خم کرده به طوری که کشیدگی را پشت مهره های گردن حس کنید. 10 ثانیه  نگه دارید و سر را به حالت اولیه برگردانید این عمل را چند بار تکرار کنید.

 

سر و گردن را ابتدا صاف در یک زاویه قرار دهید بعد سر را به سمت شانه چپ خم کرده 10 ثانیه نگه دارید . دوباره به حالت اول برگردانید سپس این عمل را به سمت شانه راست انجام دهید . این عمل را 10 با تکرار کنید.

 

روی صندلی به صورت کامل صاف و راحت نشسته دستان را روی زانو قرار داده سپس گردن را به حالت چرخشی تا جایی که دامنه گردشی گردنتان اجازه می دهد بچرخانید. بعد سر را نگهدارید  و به به سمت دیگر اینکار را انجام دهید. این حرکت را 10 با تکرار کنید.

 

کاملا صاف بایستید به طوری که گردن و کمر در یک راستا قرار گیرد پس از یک دست  استفاده کرده روی چانه قرار داده و به کمک آن دست چانه را به عقب فشار دهید و 10 ثانیه نگه دارید سپس به حالت اولیه برگردانید این عمل را 10 با تکرار کنید.

 

سرو گردن را ابتدا صاف قرار دهید سپس سر را به سمت پشت خم کرده به طوری که کشیدگی عضلانی گلو را احساس کنید چند ثانیه نگه دارید دوباره سر را به حالت اولیه برگردانید این عمل را 10 با تکرار کنید.

 

سرو گردن را صاف در یک راستا قرار داده وکف دست را روی پیشانی قرار دهید و به عقب فشار دهید و 10 ثانیه نگه دارید این عمل را 10 با تکرار کنید.

 

کاملا صاف ایستاده دو دست خود را از پشت قلاب کنید پس سر را به سمت شانه راست خم کرده به طوری که کشیدگی را در گردن حس کنید 10 ثانیه نگه دارید دوباره سر رابه حالت اول برگردانید پس حرکت را به سمت مخالف انجام داده هر سمت این عمل را 10 بار تکرار کنید.