نرمش مچ دست

از انگشتان دست راست کمک بگیرید و انگشتان دست چپ را یکبار به عقب و یکبار به جلو بکشید به طوری که کشیدگی را در مچ دست احساس کنید 10 ثانیه نگه دارید، سپس با دست مخالف تکرار کنید. این روش را 10 با تکرار کنید.

 

دست را مشت کرده و یکبار در جهت عقربه های ساعت و بار دیگر بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و 10 بار تکرار کنید.

 

روی زمین ایستاده و خود را روبروی میز قرار دهید یک مقدار بدن را به سمت میز خم کرده و دو دست خود را روی میز قرارداده به طوری که روی دست روی میز قرار گرفته م مچ دست و انگشتان به سمت شکم قرار گیرد و 10 ثانیه نگه دارید.سپس دست را آزاد کرده این عمل را 10 بار تکرار کنید(توجه کنید آرنج دست نباید خم شود)

 

روی زمین استاده و خود را  روبروی میز قرار دهید. یک یک مقدار بدن را به سمت میز خم کرده ، کف دستان روی میز قرار بگیرد به طوری که آرنج خم نشود بدن را از آرنج کاملا به سمت میز کشیده به طوری که کشیدگی را در پشت دست خود احساس کنید 10ثانیه نگه دارید سپس آزاد کرده و این عمل را 10 بار تکرار کنید.

 

یک قوطی مانند قوطی نوشابه را در کف دست قرار داده انگشتان دست را دور قوطی قلاب کرده و مچ دست را به سمت بالا ببرید و 10 ثانیه نگه دارید ودوباره مچ دست را به حالت اولیه برگردانید. این عمل را 10 بار تکرار کنید.

 

یک قوطی مانند قوطی نوشابه را در دست خود قرار دهید و مچ دست را به بالا و پایین حرکت دهید واین عمل را 10 بار تکرار کنید.