دیکامپریشن

Decompression Table :

دستگاهی ساخت کشور آمریکا که مختص ناراحتی های فتق دیسک کمر، گردن و تنگی کانال نخاعی است و بیش از صدها برنامه و پروتکل درمانی دارد که هر نوبت که بیمار بروی آن قرار میگیرد برنامه جدیدی به کامپیوتر این دستگاه داده می شود تا بتدریج عارضه ی  مهره ها و دیسکهای بیمار با اعمال کششی ویژه به بهبود یابد.