ترکشن

Traction Table :

این دستگاه مشابه با دیکامپریشن بوده و برای تنظیم و کشش ملایم و تدریجی ستون فقرات می باشد که عملکرد خاصی روی لگن و مهره ها و دیسک ها دارد.